Polski frontend

Regulamin polskifrontend.pl

Wersja z dnia 27. stycznia 2021r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu polskifrontend.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) dla użytkowników indywidualnych (zwanych dalej „Użytkownikami”).
  2. Administratorem Serwisu jest Michał Miszczyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Type of Web - Michał Miszczyszyn”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk, NIP: 6040080451 (zwany dalej: „Usługodawcą”). Adres do korespondencji: ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk; adres e-mail: [email protected].
 2. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Serwis służy do prezentacji najnowszych artykułów, podcastów lub filmów (zwanych dalej: „Artykułami”) z polskich blogów, podcastów i kanałów YouTube (zwanych dalej: „Blogami”) o tematyce frontendu. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem dodawania i przechowywania zbioru Blogów jak i Artykułów, oraz ich wyświetlania.
  2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga logowania Użytkownika.
  3. Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wspierania tylko wybranych, najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
  4. Każdy Blog dodawany do Serwisu, przed umożliwieniem pobierania jego artykułów oraz ich wyświetlania, podlega weryfikacji przez Usługodawcę i może zostać zmodyfikowany lub usunięty. Okres od dodania Bloga, do jego opublikowania w Serwisie, może trwać kilka dni.
  5. Zgłaszając Bloga do Serwisu, Użytkownik:
   1. ma obowiązek przestrzegania zasad kultury osobistej i netykiety;
   2. oświadcza, że przysługują mu prawa do publikacji dodawanych treści i wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Usługodawcę w Serwisie, a także poza nim, nie wyłączając celów komercyjnych;
   3. ponosi pełną odpowiedzialność związaną z ewentualnym naruszeniem Regulaminu i przepisów prawa, a w tym dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, umów o zachowaniu poufności i innych;
   4. wyraża zgodę na modyfikowanie, moderowanie oraz odmowę publikacji treści przez Usługodawcę, w celu utrzymania wysokiej jakości treści publikowanych w Serwisie.
  6. Użytkownik nie może:
   1. wykorzystywać Serwisu, ani treści w nim zamieszczonych, do działalności komercyjnej. Pod pojęciem działalności komercyjnej rozumie się jakąkolwiek działalność marketingową, promocyjną lub wspomagającą te działania, na przykład umieszczanie reklam w treściach dodawanych do Serwisu, lub dowolne inne sposoby czerpania korzyści majątkowej z Serwisu;
   2. dodawać do Serwisu treści o charakterze erotycznym, zawierających wulgaryzmy lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18. roku życia;
   3. dodawać do Serwisu treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm, komunizm oraz inne zbrodnicze ideologie;
   4. w nadmierny sposób obciążać serwera, na którym znajduje się Serwis;
  7. Usługodawca ma prawo do usuwania treści z Serwisu bez podania przyczyny, a w szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o naruszeniu prawa lub Regulaminu.
  8. Jeśli zdaniem Użytkownika opublikowana w Serwisie treść narusza prawo, Regulamin lub zasady współżycia społecznego, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. Odpowiedzialność i sankcje
  1. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw tych osób trzecich przez treści zamieszczone przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, zasądzonych odszkodowań oraz inne.
  2. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika może skutkować zablokowaniem mu dostępu do Serwisu, a w przypadku gdy naruszone zostały przepisy prawa, również zawiadomieniem odpowiednich organów lub skierowaniem sprawy do sądu.
  3. Przez naruszenie Regulaminu rozumie się także namawianie innych osób do jego naruszenia, a także ułatwianie jego obchodzenia, jak również czerpanie korzyści majątkowych z tych czynności.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia
  1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
   1. szkody wynikające ze sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, niewłaściwego działania Serwisu, braku dostępu do Serwisu, jak również szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
   2. jakiekolwiek treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników.
  2. W najszerszym dopuszczalnym zakresie, Usługodawca ma prawo do:
   1. zmiany parametrów oraz sposobu działania Serwisu;
   2. wyłączania Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników;
   3. usuwania opublikowanych treści;
   4. całkowitego zaprzestania świadczenia usług;
   5. przeniesienia wszelkich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie na inny podmiot.
 5. Informacje o zagrożeniach
  1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, takie jak wirusy, robaki, czy konie trojańskie. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych, a w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail, należy wyposażyć swoje urządzenia dostępowe w programy antywirusowe i pamiętać o ich bieżącej aktualizacji do najnowszych wersji. Korzystanie z usług świadczonych przez Internet wiąże się z możliwą działalnością hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do Serwisu (np. ataki na witrynę lub serwer), jak i do systemu Użytkownika. Warto pamiętać, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii obronnych, nie istnieje w 100% skuteczne zabezpieczenie przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Więcej na temat stosowanych przez Usługodawcę zasad ochrony danych znaleźć można w Polityce prywatności.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Michał Miszczyszyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Type of Web - Michał Miszczyszyn”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk, NIP: 6040080451 (zwany dalej „Administratorem”). Adres do korespondencji: ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk; adres e-mail: [email protected]
  2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników w celu logowania Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, czyli zgody Użytkownika, przetwarzane są adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie nazwa użytkownika.
  3. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez wyraźnej zgody Użytkowników.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim i są przechowywane przez czas posiadania konta Użytkownika. W przypadku opublikowania komentarza przez zalogowanego Użytkownika, jego nazwa będzie widoczna dla wszystkich odwiedzających Serwis. Dane osobowe zgromadzone w związku z zamieszczeniem komentarza będą przechowywane przez czas wyświetlania tego komentarza, chyba że wcześniej Użytkownik poprosi o usunięcie komentarza.
  5. Zgodnie z RODO, Użytkownik ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
   1. Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
   2. Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
   3. Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);
   4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;
   6. Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody użytkownika;
   7. Prawo do przeniesienia danych osobowych.
  6. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.
  7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  8. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://polskifrontend.pl/regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile nie zaprzestanie on korzystania z Serwisu.
  3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://polskifrontend.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Pod tym samym adresem dostępne są wszystkie archiwalne wersje Regulaminu wraz z informacją o ramach czasowych ich obowiązywania.