Polski frontend

WEBMASTAH.PL

Jak skonfigurować oh-my-zsh?

oh-my-zsh strona główna projektu - ohmyz.sh Theme Powerlevel10k git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-zsh/custom}/themes/powerlevel10k edytujemy ~/.zshrc ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k" interaktywny konfigurator p10k configure Instalacja pluginów zsh-autosuggestions git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-syntax-highlighting dodawanie pluginów do konfiguracji nano ~/.zshrc i szukamy linii z plugins=(git tu_inne_pluginy) dodajemy zsh-autosuggestions zsh-syntax-highlighting do w/w nawiasu z pluginami otwieramy nową zakladkę z terminalem Pozostała konfiguracja własne aliasy - edytujemy ~/.